За снабдувачи

Како лиценциран снабдувач со електрична енергија потребно е да испратите Барање за креирање на виртуелна мерна точка во писмена форма до ЕВН Електродистрибуција ДООЕЛ на адреса ул.11 Октомври бр.9, 1000 Скопје.

Потоа е потребно да потпишете Протокол за комуникација и размена на податоци и информации со ЕВН Електродистрибуција како Оператор на дистрибутивниот систем за што ќе бидете контактирани од наша страна.


Стандардни криви на оптоварување