Дистрибуција на електрична енергија

Kатегории на приклучоци Тарифи за пресметковни елементи (со вкалкулирана тарифа за пренос на електрична енергија)
  моќност (ден/kW) активна ел.енерг (ден/kWh) реактивна ел.енергија (ден/kVArh)
MV1 165,17 0,3333 0,0300
MV2 332,92 0,4707 0,0850
LV1.2 541,20 0,5973 0,1356
LV1.1 - 2,4647 -
LV2 - 2,6230 -

Според Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, цените ќе се применуваат почнувајќи од 01.07.2023