Prokurim i energjisë elektrike për një ditë përpara (Day ahead) për mbulim të humbjeve në rrjetin elektrodistributiv

Në këtë faqe keni mundësi të gjeni prokurimet e energjisë elektrike si dhe udhëzime dhe informata në lidhje me të njejtat.

THIRRJE PUBLIKE për zgjedhje të ofertuesit i cili do të kryejë prokurim të energjisë elektrike për një ditë përpara (Day ahead) për mbulim të humbjeve në rrjetin elektrodistributiv (MK)

Dokumente të tjera:
1. Deklaratë për pranim të kushteve (MK)
2. Garancion për kryerje të mirëfilltë të punëve (MK)


informacionet shtesë në lidhje me prokurimet e energjisë elektrike, mund të drejtoheni në:
Telefon: +389 2 3205 000 43667, +389 2 3205 000 43526