Regjistrohu për kartelë

Plotësoni onlajn formularin dhe regjistrohuni për kartelë shfrytëzimi të stacionit për mbushje të makinave kyçëse hibride dhe elektrike
 
Stacionet për mbushje aktivizohen me shfrytëzim të kartelës elektronike. Plotësoni formularin dhe në afat prej disa ditëve do të ju kontaktojmë për informacione rreth marrjes së kartelës së përgatitur.

Më shumë informacione për përdorim të kartelave dhe mbushësve këtu.

(*) Fushat e shënuara me yll janë obligative për plotësim
Të dhënat e aplikantit
Të dhëna për makinën elektrike
Të dhëna shtesë
 
 Security code
 
Pajtohem që Elektrodistribucija DOOEL Skopje (në tekstin e mëtejmë: Shoqëria) t’i mbledhë dhe përpunojë të dhënat e mia personale të latëshënuara për qëllime evidentimi gjatë shfrytëzimit të stacionit për mbushje të makinave elektrike/hibride. Me nënshkrimin e këtij formulari, vërtetoj që të dhënat e shënuara janë të sakta dhe për çdo ndryshim të tyre do ta informoj Shoqërinë në afat prej 30 ditësh nga paraqitja e ndryshimit. Në të kundërtën, çdo dërgesë nga ana e Shoqërisë, në adresën e shënuar në këtë formular, do të llogaritet si e kryer në mënyrë të rregullt.